Om personuppgifter

ALLMÄNT OM PERSONUPPGIFTER HOS CSG
Från den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) inom EU. Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som redan finns i dagens personuppgiftslag. Den nya förordningen stärker ytterligare individens rätt till sina personuppgifter.


Hos oss på Commuter Security Group AB (CSG) sätter vi säkerheten främst samt tar ansvar och respekterar varandra. Därmed välkomnar vi det förstärkta integritetsskyddet.


För CSG:s del innebär det utökade krav på vår personuppgiftsbehandling och hur vi informerar om den. Med andra ord ett högre krav på informationsplikt om vad vi gör och varför med personuppgifter i verksamheten. All behandling som utförs av CSG sker i enlighet med tillämplig dataskyddsförordning (GDPR).


CSG:s målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar därför ansvar för att dina personuppgifter används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.


Nedan kan du läsa mer om vad en personuppgift är och vad som avses med behandling, samt hur du kan kontakta CSG om du vill utnyttja dina rättigheter enligt GDPR.

 

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?
GDPR definierar en personuppgift som all slags information som kan härledas till en levande, fysisk person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress.

 

VAD MENAS MED BEHANDLING?
Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna. Personuppgifter får vidare bara behandlas för särskilda och uttryckligt angivna ändamål och får därefter inte behandlas för något ändamål som går utöver dessa ändamål.

 

OM DU VILL UTNYTTJA DINA RÄTTIGHETER
CSG är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som görs inom företagets verksamhet. Du har ett antal rättigheter i förhållande till CSG i egenskap av personuppgiftsansvarig. Bland annat har du rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig och som CSG behandlar. Du har också rätt att vända dig till CSG om någon personuppgift är felaktig eller ofullständig.


Om du har frågor rörande hur CSG behandlar personuppgifter eller vill få tillgång till dina personuppgifter eller för den delen få en rättelse respektive radering av dessa skickar du in en begäran om information till oss på e-post: dataskyddsombud@commutersecurity.se

Du kan även skicka din begäran med post till:
Commuter Security Group (märk brevet med ”Dataskyddsombud”)
Box 30227
112 51 Stockholm

 

KAMERABEVAKNING
Vissa delar av CSG:s lokaler på Strandbergsgatan 61 i Stockholm är kameraövervakade (entrén, nödutgångar, arkivrum samt utrustnings- och uniformsrum) samt lokalen på Klara Västra Kyrkogatan 18B (entrén).

Inspelat material sparas i 7 dagar för att sedan raderas helt. Kamerorna har en fast kameravinkel och kan ej fjärrstyras för att ändra vinkel. Vid misstanke om att brott skett (ex. stöld, skadegörelse) i företagets lokaler kommer filmmaterialet att överlämnas till polis för vidare utredning.

Ett begränsat antal och speciellt utsedda personer på CSG har tillgång till filmmaterialet, ingen annan. Granskning av filmmaterialet kommer endast att ske i det fall misstanke om brott finns. Filmmaterial kommer aldrig att överföras till tredje land.

 

Ytterligare information om behandling av personuppgifter
Commuter Security Group AB, org.nr 556589-4507, med adress Strandbergsgatan 61, 112 51 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter för det övergripande ändamålet att skapa trygghet och säkerhet i publika miljöer för såväl den enskilda individen samt samhället i stort och även säkra verksamhetens kvalitet mot huvudman och dess intressenter.


Personuppgifter behandlas för statistikändamål, exempelvis för att se hur användare utnyttjar webbplatsen och för att analysera sökbeteende. Sådana uppgifter behandlas dock endast i aggregerad form eller i form som inte kan identifiera dig som individ. Uppgifter behandlas även indirekt i anslutning till utveckling, test och förvaltning av de IT-system som är knutna till vår webbplats.


När du ansöker om arbete hos Commuter Security Group (CSG) så kommer du att lägga upp information som innehåller personliga uppgifter. Denna information är exempelvis uppgifter om namn, e-post, och telefonnummer. Detta inkluderar självfallet de ansökningshandlingar som du väljer att skicka in till oss, till exempel ditt CV, personliga brev eller intyg.


I det fall du genom e-post till oss lämnar synpunkter eller ställer frågor gällande CSG:s verksamhet, ber vi dig notera att även sådan information kan innehålla personuppgifter. Om din information innehåller uppgifter om andra personer, får du enbart lägga upp sådan information som du har fått deras samtycke till att tillhandahålla.


Inget krav att lämna dina personuppgifter till oss
Det är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav att lämna dina personuppgifter till oss. Du är inte heller skyldig att lämna dina personuppgifter.


Laglig grund för behandlingen och lagringsperiod
CSG behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, exempelvis ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på webbplats eller ett intresse av att utveckla vår webbplats eller våra produkter och/eller tjänster. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enlig tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar sådan behandling. Uppgifterna som vi samlar in i enlighet med vad som anges ovan raderas när ändamålen med behandlingen har fullgjorts.


Säkerhet till skydd för personuppgifter
CSG värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.


Begränsningar i utlämnande av personuppgifter
Vi kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för vår räkning, till exempel för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring, administration av pressmeddelanden, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att våra samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter.

Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid underteckna avtal med oss för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.

I relation till eventuella samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som exempelvis att teckna avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.