Om personuppgifter

ALLMÄNT OM PERSONUPPGIFTER HOS CSG
Från den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) inom EU.
Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler
som redan finns i dagens personuppgiftslag. Den nya förordningen stärker
ytterligare individens rätt till sina personuppgifter.
Hos oss på Commuter Security Group (CSG) sätter vi säkerheten främst samt tar ansvar och respekterar varandra. Därmed välkomnar vi det förstärkta integritetsskyddet.
För CSG:s del innebär det utökade krav på vår personuppgiftsbehandling och hur vi informerar om den. Med andra ord ett högre krav på informationsplikt om vad vi gör och varför med personuppgifter i verksamheten. All behandling som utförs av CSG sker i enlighet med tillämplig dataskyddsförordning (GDPR).
CSG:s målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar därför ansvar för att dina personuppgifter används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.
Nedan kan du läsa mer om vad en personuppgift är och vad som avses
med behandling, samt hur du kan kontakta CSG om du vill utnyttja dina rättigheter enligt GDPR.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?
GDPR definierar en personuppgift som all slags information som kan
härledas till en levande, fysisk person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress.

VAD MENAS MED BEHANDLING?
Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna. Personuppgifter får vidare bara behandlas för särskilda och uttryckligt angivna ändamål och får därefter inte behandlas för något ändamål som går utöver dessa ändamål.

OM DU VILL UTNYTTJA DINA RÄTTIGHETER
Commuter Security Group AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som görs inom företagets verksamhet.
Du har ett antal rättigheter i förhållande till CSG i egenskap av personuppgiftsansvarig. Bland annat har du rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig och som CSG behandlar. Du har också rätt att vända dig till CSG om någon personuppgift är felaktig eller ofullständig.
Om du har frågor rörande hur CSG behandlar personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud via mejl: gdpr@keolis.se
För att få tillgång till uppgifterna eller för den delen få en rättelse respektive radering av uppgifter skickar du in en begäran om information till dataskyddsombudet på e-post: gdpr@keolis.se
Du kan även skicka en skriftlig begäran till CSG:

Commuter Security Group AB, Dataskyddsombud
Box 22052
104 22 Stockholm