Behandling av personuppgifter

Varför och hur vi behandlar dina personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter

Commuter Security Group AB, org.nr 556589-4507, med adress Nordenflychtvägen 56
112 51 Stockholm, Stockholms län, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för det övergripande ändamålet att skapa trygghet och säkerhet i publika miljöer för såväl den enskilda individen samt samhället i stort och även säkra verksamhetens kvalitet mot huvudman och dess intressenter.

Personuppgifter behandlas för statistikändamål, exempelvis för att se hur användare utnyttjar webbplatsen och för att analysera sökbeteende. Sådana uppgifter behandlas dock endast i aggregerad form eller i form som inte kan identifiera dig som individ. Uppgifter behandlas även indirekt i anslutning till utveckling, test och förvaltning av de IT-system som är knutna till vår webbplats.

När du ansöker om arbete hos Commuter Security Group (CSG) så kommer du att lägga upp information som innehåller personliga uppgifter. Denna information är exempelvis uppgifter om namn, e-post, och telefonnummer. Detta inkluderar självfallet de ansökningshandlingar som du väljer att skicka in till oss, till exempel ditt CV, personliga brev eller intyg.

I det fall du genom e-post till oss lämnar synpunkter eller ställer frågor gällande CSG:s verksamhet, ber vi dig notera att även sådan information kan innehålla personuppgifter.

Om din information innehåller uppgifter om andra personer, får du enbart lägga upp sådan information som du har fått deras samtycke till att tillhandahålla.

Inget krav att lämna dina personuppgifter till oss

Det är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav att lämna dina personuppgifter till oss. Du är inte heller skyldig att lämna dina personuppgifter.

Laglig grund för behandlingen och lagringsperiod

CSG behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, exempelvis ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på webbplats eller ett intresse av att utveckla vår webbplats eller våra produkter och/eller tjänster. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enlig tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar sådan behandling.

Uppgifterna som vi samlar in i enlighet med vad som anges ovan raderas när ändamålen med behandlingen har fullgjorts.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

CSG värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Vi kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för vår räkning, till exempel för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring, administration av pressmeddelanden, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att våra samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid underteckna avtal med oss för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.

I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som exempelvis att teckna avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

CSG kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, exempelvis polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Externa länkar

Denna information om personuppgiftsbehandling gäller för uppgifter om dig som CSG behandlar inom ramen för vår webbplats. Vår webbplats kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella webbplatsen.

Dina rättigheter och rätt att inge klagomål

Du har rätt att, i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att CSG ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, att dra tillbaka ett samtycke till viss behandling (där samtycke har inhämtats) samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta CSG i sådant fall.